ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ / The economic situation in Cambodia in 2021៣០ មករា ២០២១ – 30 January 2021
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី “ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១”។
Public forum on the economic situation in Cambodia in 2021.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

1 thought on “ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ / The economic situation in Cambodia in 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *