ហេតុអ្វីមនុស្សចូលចិត្តធ្វើបាបជាងអំពើបុណ្យ|សាន សុជា|ការស្តាប់រមែងនាំមកនូវបញ្ញាច្រើន🙏🙏🙏ហេតុអ្វីមនុស្សចូលចិត្តធ្វើបាបជាងអំពើបុណ្យ|សាន សុជា|ការស្តាប់រមែងនាំមកនូវបញ្ញាច្រើន #CP_Education01 …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *