អង្គុយសមាធិពិតជាបានសម្រេចធម៌ឬ | san sochea | សាន សុជា [ sun mach official ]អង្គុយសមាធិពិតជាបានសម្រេចធម៌ឬ | san sochea | សាន សុជា [ sun mach official ]
🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.ស៊ុន ម៉ាច
____________________________________________________
👉 Subscribe for more

ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉
……………………………………………………………………………………..
👉 ប្រធាបបទនានា
👉ប្រធានបទថ្មីៗ
👉ដោះស្រាយវិបត្តិស្មេហា
👉 សំនួរ-ចម្លើយ/Q&A
👉 ប្រវត្តិបុណ្យផ្សេងៗ
👉 ស្មូត សាន សុជា
……………………………………………………………………………………..
ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌
#Sun_Mach_official
#San_Sochea_official

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *