អ្នកគ្រូណាលី៖លំអិតពីរបៀបប្រាស់ប្រាស់កម្មវិធីវាសនាខ្ញុំDetail how to use App My destiny |share centerថ្ងៃនេះ អ្នកគ្រូណាលីបាន Live លំអិតពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីវាសនាខ្ញុំ។ សូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាដូចតទៅ!

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

10 thoughts on “អ្នកគ្រូណាលី៖លំអិតពីរបៀបប្រាស់ប្រាស់កម្មវិធីវាសនាខ្ញុំDetail how to use App My destiny |share center

  1. អគុណអ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលបានបង្រៀន

  2. អ្មកគ្រូខ្ញំវាយយកវុលសិនទីពីរឥតបានទ្វើដួចម្ដេចទៅសូមជួយខ្ញុំផងអរគុណអ្នកគ្រូ

  3. ថ្ងែរោង ថ្ងែវក ថ្ងែខាល ហ្នឹងមើលយ៉ាងម៉េច បានដឹង អ្នកគ្រូ

  4. ខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យ អ្នកគ្រូ ! ខ្ញុំ តាមមិនទាន់ អត់យល់ទេ អ្នកគ្រូៗ (បើ មានសៀវមើល ទើបខ្ញុំអាច……….ស្វែងយល់បានខ្លះមើលទៅ)

  5. ល្អខ្លាងំណាស់អ្នកគ្រូ តែខ្ញុំមិនទាន់ប្រើបានព្រោះ ខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសមេរិច ខ្ញុំអោយកូនខ្ញុំនៅទីនោះធ្វើអោយមិនកើតសោះ

  6. អ្នកគ្រូចុះបើអត់ចាំម៉ោងមិចដែរអ្នកគ្រូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *