អ្នកគ្រូហុងស៊ុយ ៖ ប្រាប់ពីរបៀបរៀបចំកំប៉ុងជើងធូបអោយត្រឹមត្រូវមានហុងស៊ុយអ្នកគ្រូហុងស៊ុយ ៖ ប្រាប់ពីរបៀបរៀបចំកំប៉ុងជើងធូបអោយត្រឹមត្រូវមានហុងស៊ុយ #គ្រូហុងស៊ុយ #ហង្សសុវណ្ណារី …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

16 thoughts on “អ្នកគ្រូហុងស៊ុយ ៖ ប្រាប់ពីរបៀបរៀបចំកំប៉ុងជើងធូបអោយត្រឹមត្រូវមានហុងស៊ុយ

  1. អរគុណអ្នកគ្រូបានផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់យើងខ្ញុំបានដឹងច្បាស់។

  2. អ្នកគ្រូខ្ញុំសុំលេខទូរសព្ទមួយខ្សែផងអរគុណអ្នកគ្រូទុកជាមុន

  3. ខ្ញុំរកលុយមិនសល់សោះអ្នកគ្រូសូមអោយអ្នកគ្រូជួយ

  4. ចង់អោយអ្នកគ្រូមើលហុងស៊ុយផ្ទះខ្ញុំផងនៅស្វាយរៀង

  5. សូមអ្នកគ្រូជួយខ្ញុំរឿងមួយផងបានទេព្រោះនៅកន្លែងធ្វើការគេធ្វើបាបផ្លូវចិត្តខ្លាំងណាស់។

  6. សួស្តីលោកតាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតាជួយមើលខ្ញុំផងសព្វថ្ងៃចៅពិបាកណាស់លោកតា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *