អ្នកមានមិនស្គាល់ក្រ | នាទីបកស្រាយសំណួរ ភាគទី ៣ [San Sochea QA]អ្នកមានមិនស្គាល់ក្រ | នាទីបកស្រាយសំណួរ ភាគទី ៣
សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *