📖📖​ វគ្គសិក្សា Business Marketing Plan ជំពូកទី២👍👍 KH Academy ចុះឈ្មោះម្តងសិក្សាបានជារៀងរហូត
👉👉 មានសៀវភៅ និងកម្មវិធីសិក្សារៀបចំច្បាស់លាសត្រឹមត្រូវ
👉👉 សិក្សាជាមួយគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោទយូរឆ្នាំ
👉👉 ទទួលបានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាក្រោយពេលប្រលងជាប់
💻💻 វីដេអូរជំនួយ
💻💻 ចូលពិនិត្យមើលសាកល្បង www.KhAcademy.me
📲📲 ពត៌មានសិក្សាៈ 017 33 84 95 / 010 999 003 (Telegram)

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *