🔵ចាបុីឆ្លងឆ្លើយ៖ អំពីបរាភវសូត្រ(ហេតុដែលនាំឲ្យវិនាស)-ភិរម្យ ប្រាជ្ញ ឈួន និងស្មៀន សាន់ សុឺនចាបុីឆ្លងឆ្លើយ៖ អំពីបរាភវសូត្រ(ហេតុដែលនាំឲ្យវិនាស)-ភិរម្យ ប្រាជ្ញ ឈួន និងស្មៀន សាន់ សុឺន #បរាភវសូត្រ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *