04 – Quản lý đơn hàng :: Validation – Encryption– Áp dụng Regular Expression cho mục tiêu kiểm tra dữ liệu
– Mã hóa dữ liệu :: Hashing đối với mật khẩu bằng: MD5, SHA256, SHA384, …
– nLayer đối với chức năng quản lý tài khoản trong chương trình
. . .
Links:
+ Database description:
+ Script T-SQL:
+ Encryption (Hash methods):
+ Validation By Regex:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

1 thought on “04 – Quản lý đơn hàng :: Validation – Encryption

  1. Nhớ sửa lại cấu trú của table taiKhoanTV để field matKhau có độ dài đủ lớn để chứa được kết quả sau khi Hash chuỗi mật khẩu gốc:
    Alter table taiKhoanTV Alter column matKhau varchar(100);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *