(155) CƯ SĨ DIỆU ÂM – HỘI THẢO HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 02/04/2021LỊCH THAM GIA ZOOM TRỰC TUYẾN HÀNG TUẦN VÀO THỨ 2: Bắt đầu từ 4:30 đến 6:00(Niệm Phật + Hội Thảo Hộ Niệm +Thực Tập Hộ Niệm) THỨ 4: Bắt đầu …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

17 thoughts on “(155) CƯ SĨ DIỆU ÂM – HỘI THẢO HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 02/04/2021

 1. A Di Đà Phật. Hôm nay có nhiu điều chúng con phải học. Và phải sam hối với Nghiep báo mỗi ngày. Tri ân những lời chỉ bày của Ngài . Adidaphat

 2. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
  NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT !
  NHÂN NÀY HỘ NIỆM VÃNG SANH !
  CON XIN : TRI ÂN CÔNG ĐỨC SƯ THẦY BẢO BAN !!!!

 3. LỢI ÍCH VÀ CÔNG ĐỨC CỦA SỰ NIỆM PHẬT
  I. Lợi ích của sự niệm Phật:
  Kinh nói:
  Ái hà thiên xích lãng
  Khổ hải vạn trùng ba
  Dục thoát luân hồi khổ
  Tảo cấp niệm Di Ðà.
  Tạm dịch:
  Sông ái rộng ngàn thước
  Biển khổ muôn trùng sóng
  Muốn thoát khổ luân hồi
  Hãy mau niệm Di Ðà.
  Lợi ích niệm Phật có 7 điều thù thắng:
  Cam Lồ Sớ nói:
  1. Từ ngữ ít nên dễ thực hành: Vì chỉ xưng một câu A Di Đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể niệm.
  2. Niệm duyên theo cảnh Phật: Vì nhất tâm niệm duyên nơi tướng hảo của Phật, lấy cõi thanh tịnh làm cảnh giới.
  3. Lìa tai nạn được an vui: Vì được Chư Phật và Bồ Tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn nạn được vui vẻ tốt lành.
  4. Xưng danh diệt tội: Vì niệm Phật một câu diệt trừ tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp.
  5. Trì niệm được phước: Vì xưng một câu Phật hiệu được phước hơn bảy loại báu trong tứ thiên hà cúng dường Phật và A La Hán.
  6. Quả báo cảm được thấy Phật: Vì chúng sanh niệm Phật nên nhất định thấy Phật.
  7. Đích thân Phật đón rước vãng sanh: Hóa Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp đón hành giả vãng sanh Cõi Phật.

  Kinh nói:
  Người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi:
  1. Ngày đêm thường được tất cả các chư thiên đại lực thần tướng và hằng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ.
  2. Thường được 25 vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm, và nhiều vị Bồ Tát theo thủ hộ mình.
  3. Hằng được Chư Phật ngày đêm hộ niệm. Đức Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy.
  4. Tất cả ác quỷ như: dạ xoa, la sát đều không thể làm hại, tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm.
  5. Không bị những tai nạn như: nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoạnh tử.
  6. Những nghiệp ác về trước lần lần tiêu diệt, những oan mạng bị mình giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát không còn theo báo thù.
  7. Đêm nằm nghỉ yên ổn hoặc mơ thấy đềm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà.
  8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ việc làm có kết quả tốt.
  9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ hoặc hoan hỉ lễ bái cũng như kính Phật.
  10. Khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các Thánh Chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về Cực Lạc cùng tận kiếp vị lai, hưởng thọ sự vui nhiệm mầu.

  Niệm Phật Kính Luận của nhị Tổ Thiện Đạo Đại sư nói:
  Các Kinh niệm Phật vãng sanh nói : Niệm Phật có 30 lợi ích cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai.
  a. Quá khứ:
  Diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử (Kinh Quán Vô Lượng Thọ).
  b. Hiện tại:
  1. Diệt trừ các tội: Niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử.
  2. Công đức vô biên: Niệm một câu Phật hiệu được 80 ức kiếp công đức vi diệu.
  3. Được Pháp thù thắng của Chư Phật.
  4. Chư Phật đồng chứng minh.
  5. Chư Phật đồng hộ niệm.
  6. Mười phương Chư Phật đồng khuyên tin niệm.
  7. Nếu có họa hoạn niệm Phật liền trừ.
  8. Khi lâm chung, lòng không điên đảo (Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ).
  9. Niệm Phật một Pháp, nhiếp nhiều Pháp.
  10. Pháp môn Tịnh Độ bao gồm: 5 tông 8 giáo, một câu A Di Đà Phật niệm được thuần thục ba tạng 12 bộ kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó. 1700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó. 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tụ tịnh giới cũng ở trong đó.
  11. Khi lâm chung Phật tự đến rước (Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ).
  12. Dùng ít công đức mau sanh tịnh độ (Kinh Pháp Cổ).
  13. Thọ mạng lâu dài, tăng long phước thọ kéo dài mạng sống, Phật hiệu là thuốc trường sinh của bậc Đại Giác.
  c. Vị lai:
  14. Hóa sanh trong đài hoa, thân màu vàng ròng. Kinh nói hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.
  15. Sống lâu không chết, sống cho đến ngày thành Phật.
  16. Thân có ánh sáng.
  17. Đủ 32 tướng.
  18. Được 6 thứ thần thông (thiên nhãn, thiên nhỉ, túc mạng, thần túc, tha tâm, lậu tận thông).
  19. Được vô sanh pháp nhẫn.
  20. Thường thấy Chư Phật.
  21. Cùng với Bồ Tát làm bạn. Kinh nói rằng: “Bồ Tát vi bạn lữ”.
  22. Hương hoa, âm nhạc 6 thời cúng dường.
  23. Cơm áo tự nhiên nhiều kiếp không hết.
  24. Tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề.
  25. Thường tươi trẻ, không có tướng già.
  26. Thường được khỏe mạnh, không có bệnh tật.
  27. Không bị đọa ba ác đạo.
  28. Thọ sanh tự tại.
  29. Ngày đêm sáu thời thường nghe nhiều Pháp.
  30. Ở địa vị bất thối.

  Tịnh Độ Quần Nghi Luận của Đại Sư Hoài Cảm nói: Người sanh về Tây Phương có 30 điều lợi ích:
  1. Vãng sanh Cõi Phật.
  2. Được niềm vui Pháp lớn.
  3. Thân cận Chư Phật.
  4. Trải qua mười phương cúng dường Phật.
  5. Tận tai nghe Phật thuyết Pháp.
  6. Tư lương phước huệ nhanh chóng tròn đầy.
  7. Mau chứng Bồ Đề.
  8. Các Trời, Người cùng tụ hội một nơi.
  9. Không thối chuyển.
  10.  Vô lượng hạnh nguyện tăng tiến.
  11.  Chim Anh Vũ, Xá Lợi tuyên dương Pháp Âm.
  12.  Gió thổi hàng cây tấu diễn thiên nhạc.
  13.  Nước xoáy châu ma ni diễn thuyết Pháp khổ không.
  14.  Tiếng nhạc tấu diễn âm thanh vi diệu.
  15.  48 Nguyện của Phật nhiếp thọ.
  16.  Thân sắc vàng ròng.
  17.  Thân không xấu xa thấp hèn.
  18.  Đầy đủ 6 thứ thần thông.
  19.  Thường ở nơi chánh định tụ.
  20.  Không có các điều bất thiện.
  21.  Thọ mạng lâu dài.
  22.  Y phục và ẩm thực tự nhiên hóa hiện.
  23.  Chỉ thọ hưởng những điều vui.
  24.  Được 32 tướng tốt.
  25.  Thật không có người nữ.
  26.  Không có Tiểu Thừa.
  27.  Lìa khỏi 8 nạn.
  28.  Được ba pháp nhẫn.
  29.  Thân thường có ánh sáng.
  30.  Thân được sức mạnh kiên cố như kim cang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *