2 thoughts on “17.10.2020: Hãy cải cách cái đầu của các tên Lãnh Đạo trước khi cải cách sách Giáo Khoa.

  1. Hihi cái tiêu đề hay quá…có ý nghĩa.
    Cảm ơn chương trình Nỏ Thần…
    Đưa những bài viết hay……rồi đây sẽ không còn gì
    Xin cảm ơn chương trình

  2. 🐂🦌🐖🐂🦍 đây là bảng đáng quái thú mafia lãnh đạo dân Việt Nam lãnh nạn 😭💖🌹🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *