(2.25)​ គណនាតង់ស្យុង និងចរន្ត V1, I1, V2 និង I2 ក្នុងសៀគ្វី – Kirchhoff's Voltage/Current Lawដោះស្រាយលំហាត់សៀគ្វីអគ្គិសនីក្នុងសៀវភៅមួលដ្ខានគ្រឺះសៀគ្វីអគ្គិសនី Fundamentals Of Electric Circuits Book Chapter 2: …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *