6 thoughts on “20.11.Mẹ ruột thuê người bắt cóc con gái sẽ xử lý theo hướng nào?

  1. Những câu chuyện thương tâm " và vi phạm luật pháp " xảy ra gần đây cũng là do Thích Nhật Từ dẫn dắt và cổ vũ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *