6 thoughts on “28-12-2020_Quay Sơ Top G+à Sinh Viên.1 Củ 2.

  1. giá gà anh đưa ra dễ mua bán đó, anh hãy quây mặt cán đi anh ơi, người ta dễ mua hơn anh ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *