29-07-2020. Giáo Trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya_Lop Phat Phap BuddhadhammaLop Phat Phap Buddhadhamma Thứ Tư July 29-2020. Giáo Trình Trung Bộ Kinh -Majjhima Nikàya -Dịch giả: HT Thích Minh Châu, Phân đoạn & chú thích: Tỳ Kheo Giác Đẳng. Bài 16. Kinh Tâm Hoang Vu (Cetokhila Sutta) phân đoạn 086-089 sẽ do TT Pháp Đăng giảng giải.

@@@ 16. Kinh Tâm Hoang Vu (Cetokhila Sutta) phân đoạn 086-089:

Gọi là Kinh Tâm hoang vu (Cetokhila sutta) vì nội dung Phật ngôn dạy về nội tâm thiếu tu tập như một vùng đất hoang dã chưa được khai hoá.

Thuở ấy Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc) trong một pháp thoại hằng ngày cho chư tỳ kheo Ngài đã đề cập đến những biểu hiện của một nội tâm buông thả, thiếu tu tập. Ngoài năm trạng thái của tâm hoang vu còn năm sự trói buộc hay triền phược. Đi xa hơn bậc Đạo sư dạy về năm biểu hiện của sự thuần hoá nội tại về kết quả thiết thực.

@ 086. Mảnh đất chưa dọn sạch khó trồng cây lành trái ngọt : Là người mà cuộc sống tinh thần không có giá trị cao quý để theo đuổi; không có một lập chí rõ ràng nên thường phân vân nghi hoặc; không có một động lực để dõng mãnh trên đường tu tập.

A.Kinh Văn: Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthī (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này chư Tỷ-kheo”. –“Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau:

— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm tâm hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện này không xảy ra.

Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn trừ? Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Ðạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc Ðạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ.

Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ Pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín… (như trên)… Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ hai chưa được diệt trừ.

Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ Tăng, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín… (như trên)… Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ ba chưa được diệt trừ.

Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín… (như trên)… Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì; tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa được diệt trừ.

Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ đối với các đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ.

Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ.

B.những Điểm Cần Nhớ : Năm tâm hoang vu là:

a. nghi hoặc và không có tịnh tín ở Phật,

b. nghi hoặc và không có tịnh tín ở Pháp,

c. nghi hoặc và không có tịnh tín ở Tăng,

d. nghi hoặc và không có tịnh tín ở Học giới,

e. cư xử với các pháp lữ bằng thái độ khiếm nhã, thiếu thân thiện

@ 087. Năm trói buộc nội tại : Là sự dính mắc do ái chấp không thể thanh thản để hướng tâm đến mục đích cao cả:

A.Kinh Văn: Thế nào là năm tâm triền phược chưa được đoạn tận? Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, đối với những dục, không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt tình, không phải không khát ái. Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào đối với những dục, không phải không tham ái… không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất chưa được đoạn tận.

Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự thân không phải không tham ái… (như trên)… như vậy là tâm triền phược thứ hai chưa được đoạn tận.

Nguồn :
web: www.phapluan.net
www.chuaphapluan.net

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *