3ចំណុចដែលធ្វើអោយយើងដាំស្មៅចំណីសត្វបានជោគជ័យ|3 points that make us grow forage grass successfully |ការដាំស្មៅចំណីសត្វនេះគឺមានច្រើនចំណុចណាស់បើសិនជាបងប្អូនមិនធ្លាប់ដាំស្មៅចំណីសត្វទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការមានការតាំងចិត្តខ្ពស់បើមិនដូច្នោះទេការងារដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺមិនបានជោគជ័យឡើយចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានដៃទេសុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលដល់ការដាំសូមអរគុណ.There are many ways to grow fodder grass, if you have never planted fodder grass, you all need to be highly committed, otherwise the work we are doing is not successful for you. If you have never had a hand, please watch the video before entering the planting, thank you

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

2 thoughts on “3ចំណុចដែលធ្វើអោយយើងដាំស្មៅចំណីសត្វបានជោគជ័យ|3 points that make us grow forage grass successfully |

  1. បងខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមចិញ្ជឹមគោតើត្រូវធ្វើមិច

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *