(45) NIỆM PHẬT – HỘI THẢO – THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI CÙNG CƯ SĨ DIỆU ÂM, Ngày 12/04/2021LỊCH THAM GIA ZOOM TRỰC TUYẾN HÀNG TUẦN VÀO
THỨ 2: Bắt đầu từ 4:30 đến 6:00(Niệm Phật + Hội Thảo Hộ Niệm +Thực Tập Hộ Niệm)
THỨ 4: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30 (Thực Tập Hộ Niệm) THỨ 6: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30 (Hội Thảo Hộ Niệm)

Kính mời chư vị tham gia trực tiếp vào đường Zoom
MẬT MÃ: 1234

THẾ GIỚI HỘ NIỆM Video:

Hướng dẫn cách vào Zoom:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

11 thoughts on “(45) NIỆM PHẬT – HỘI THẢO – THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI CÙNG CƯ SĨ DIỆU ÂM, Ngày 12/04/2021

 1. Phương pháp niệm Phật của Ấn Quang Đại sư Ấn Quang Đại sư dạy: ”Người tại gia không ở trong chúng. Mỗi người niệm Phật, ngồi, đứng, đi nhiễu, quỳ đều được cả, nhưng chẳng nên chấp cứng một pháp.Nếu chấp chặt một pháp sẽ dễ bị nhọc nhằn, nhưng tâm khó được tương ứng.Hãy nên châm chước tùy theo sức lực và công phu của mình để chọn hạnh thích hợp. Nếu hành theo cách thông thường thì trước hết nên đi nhiễu, rồi ngồi, rồi quỳ. Đi nhiễu hay quỳ cảm thấy nhọc nhằn thì hãy nên ngồi niệm.Nếu ngồi niệm mà thấy hôn trầm thì hãy nên nhiễu niệm, hoặc đứng niệm.Hết hôn trầm lại ngồi niệm. Nên dựa theo giờ, chẳng nên lần chuỗi vì lần chuỗi sẽ khó dưỡng tâm.” Ấn Quang Đại sư dạy cách đối trị tâm tán loạn. Còn như niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất.Pháp nhiếp tâm không pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả! Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. (Niệm thầm dẫu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm.) Tâm – miệng niệm cho rõ ràng, rành mạch, tai nghe cho rõ ràng, rành mạch. Nhiếp tâm như thế, một thời gian sau vọng niệm tự dứt. (Ấn Quang Đại Sư Văn Sao) Phương pháp niệm Phật Thập niệm ký số Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng, thì dùng pháp Thập Niệm Ký Số. Nghĩa là đem sức lực toàn tâm đặt nơi tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này xưa kia các vị hoằng truyền Tịnh Độ chưa đề cập đến là vì căn tánh con người [khi ấy] còn thông lợi, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được! Ấn Quang do tâm khó chế phục, mới biết cái hay của pháp này. Càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ độn căn đời sau đều cùng sử dụng khiến cho vạn người tu vạn người về. Pháp Thập Niệm Ký Số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật. Từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh. Lại phải nhớ phân minh, đến mười câu là thôi. Lại phải niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào mười câu thấy khó thì chia thành hai hơi. Tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười. Nếu vẫn thấy mệt, nên từ câu một đến câu ba, từ câu bốn đến câu sáu, từ câu bảy đến câu mười, chia làm ba hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng. Vọng niệm không chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được. Lợi ích của pháp Thập niệm ký số Phải biết mười niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp Thập Niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng mười niệm thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều – ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm mười hơi vào buổi sáng. Nếu niệm hai mươi, ba mươi hơi sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu. Niệm mười câu Phật hiệu, tâm biết mười câu. Từ một đến mười, rồi lại từ một đến mười, dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế.Chẳng những trừ vọng lại còn dưỡng thần tốt nhất.Niệm mau hay chậm trọn không trở ngại, từ sáng đến tối, không gì không thích hợp.(Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục) Khác biệt lớn so với lần chuỗi niệm Phật So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia (lần chuỗi) thân mệt, thần động, cách này thân nhàn tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số thì cứ khẩn thiết niệm thẳng. Làm việc xong, lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm loang loáng đến đi, cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc Tam Ma Địa, ấy là bậc nhất”. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa. Nếu là hạng độn căn như bọn ta, bỏ pháp Thập Niệm Ký Số này, muốn nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm! Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn. Là pháp chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên thường ngửa tin lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn bèn sanh nghi hoặc. Đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất, chẳng thể rốt ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm! Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp Thập Niệm Ký Số này đi, đứng, nằm, ngồi, không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổn khí, hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ! (Phương pháp niệm Phật của Ấn Quang Đại sư)

 2. LỢI ÍCH VÀ CÔNG ĐỨC CỦA SỰ NIỆM PHẬT
  I. Lợi ích của sự niệm Phật:
  Kinh nói:
  Ái hà thiên xích lãng
  Khổ hải vạn trùng ba
  Dục thoát luân hồi khổ
  Tảo cấp niệm Di Ðà.
  Tạm dịch:
  Sông ái rộng ngàn thước
  Biển khổ muôn trùng sóng
  Muốn thoát khổ luân hồi
  Hãy mau niệm Di Ðà.
  Lợi ích niệm Phật có 7 điều thù thắng:
  Cam Lồ Sớ nói:
  1. Từ ngữ ít nên dễ thực hành: Vì chỉ xưng một câu A Di Đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể niệm.
  2. Niệm duyên theo cảnh Phật: Vì nhất tâm niệm duyên nơi tướng hảo của Phật, lấy cõi thanh tịnh làm cảnh giới.
  3. Lìa tai nạn được an vui: Vì được Chư Phật và Bồ Tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn nạn được vui vẻ tốt lành.
  4. Xưng danh diệt tội: Vì niệm Phật một câu diệt trừ tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp.
  5. Trì niệm được phước: Vì xưng một câu Phật hiệu được phước hơn bảy loại báu trong tứ thiên hà cúng dường Phật và A La Hán.
  6. Quả báo cảm được thấy Phật: Vì chúng sanh niệm Phật nên nhất định thấy Phật.
  7. Đích thân Phật đón rước vãng sanh: Hóa Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp đón hành giả vãng sanh Cõi Phật.

  Kinh nói:
  Người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi:
  1. Ngày đêm thường được tất cả các chư thiên đại lực thần tướng và hằng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ.
  2. Thường được 25 vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm, và nhiều vị Bồ Tát theo thủ hộ mình.
  3. Hằng được Chư Phật ngày đêm hộ niệm. Đức Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy.
  4. Tất cả ác quỷ như: dạ xoa, la sát đều không thể làm hại, tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm.
  5. Không bị những tai nạn như: nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoạnh tử.
  6. Những nghiệp ác về trước lần lần tiêu diệt, những oan mạng bị mình giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát không còn theo báo thù.
  7. Đêm nằm nghỉ yên ổn hoặc mơ thấy đềm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà.
  8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ việc làm có kết quả tốt.
  9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ hoặc hoan hỉ lễ bái cũng như kính Phật.
  10. Khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các Thánh Chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về Cực Lạc cùng tận kiếp vị lai, hưởng thọ sự vui nhiệm mầu.

  Niệm Phật Kính Luận của nhị Tổ Thiện Đạo Đại sư nói:
  Các Kinh niệm Phật vãng sanh nói : Niệm Phật có 30 lợi ích cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai.
  a. Quá khứ:
  Diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử (Kinh Quán Vô Lượng Thọ).
  b. Hiện tại:
  1. Diệt trừ các tội: Niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử.
  2. Công đức vô biên: Niệm một câu Phật hiệu được 80 ức kiếp công đức vi diệu.
  3. Được Pháp thù thắng của Chư Phật.
  4. Chư Phật đồng chứng minh.
  5. Chư Phật đồng hộ niệm.
  6. Mười phương Chư Phật đồng khuyên tin niệm.
  7. Nếu có họa hoạn niệm Phật liền trừ.
  8. Khi lâm chung, lòng không điên đảo (Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ).
  9. Niệm Phật một Pháp, nhiếp nhiều Pháp.
  10. Pháp môn Tịnh Độ bao gồm: 5 tông 8 giáo, một câu A Di Đà Phật niệm được thuần thục ba tạng 12 bộ kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó. 1700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó. 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tụ tịnh giới cũng ở trong đó.
  11. Khi lâm chung Phật tự đến rước (Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ).
  12. Dùng ít công đức mau sanh tịnh độ (Kinh Pháp Cổ).
  13. Thọ mạng lâu dài, tăng long phước thọ kéo dài mạng sống, Phật hiệu là thuốc trường sinh của bậc Đại Giác.
  c. Vị lai:
  14. Hóa sanh trong đài hoa, thân màu vàng ròng. Kinh nói hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.
  15. Sống lâu không chết, sống cho đến ngày thành Phật.
  16. Thân có ánh sáng.
  17. Đủ 32 tướng.
  18. Được 6 thứ thần thông (thiên nhãn, thiên nhỉ, túc mạng, thần túc, tha tâm, lậu tận thông).
  19. Được vô sanh pháp nhẫn.
  20. Thường thấy Chư Phật.
  21. Cùng với Bồ Tát làm bạn. Kinh nói rằng: “Bồ Tát vi bạn lữ”.
  22. Hương hoa, âm nhạc 6 thời cúng dường.
  23. Cơm áo tự nhiên nhiều kiếp không hết.
  24. Tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề.
  25. Thường tươi trẻ, không có tướng già.
  26. Thường được khỏe mạnh, không có bệnh tật.
  27. Không bị đọa ba ác đạo.
  28. Thọ sanh tự tại.
  29. Ngày đêm sáu thời thường nghe nhiều Pháp.
  30. Ở địa vị bất thối.

  Tịnh Độ Quần Nghi Luận của Đại Sư Hoài Cảm nói: Người sanh về Tây Phương có 30 điều lợi ích:
  1. Vãng sanh Cõi Phật.
  2. Được niềm vui Pháp lớn.
  3. Thân cận Chư Phật.
  4. Trải qua mười phương cúng dường Phật.
  5. Tận tai nghe Phật thuyết Pháp.
  6. Tư lương phước huệ nhanh chóng tròn đầy.
  7. Mau chứng Bồ Đề.
  8. Các Trời, Người cùng tụ hội một nơi.
  9. Không thối chuyển.
  10.  Vô lượng hạnh nguyện tăng tiến.
  11.  Chim Anh Vũ, Xá Lợi tuyên dương Pháp Âm.
  12.  Gió thổi hàng cây tấu diễn thiên nhạc.
  13.  Nước xoáy châu ma ni diễn thuyết Pháp khổ không.
  14.  Tiếng nhạc tấu diễn âm thanh vi diệu.
  15.  48 Nguyện của Phật nhiếp thọ.
  16.  Thân sắc vàng ròng.
  17.  Thân không xấu xa thấp hèn.
  18.  Đầy đủ 6 thứ thần thông.
  19.  Thường ở nơi chánh định tụ.
  20.  Không có các điều bất thiện.
  21.  Thọ mạng lâu dài.
  22.  Y phục và ẩm thực tự nhiên hóa hiện.
  23.  Chỉ thọ hưởng những điều vui.
  24.  Được 32 tướng tốt.
  25.  Thật không có người nữ.
  26.  Không có Tiểu Thừa.
  27.  Lìa khỏi 8 nạn.
  28.  Được ba pháp nhẫn.
  29.  Thân thường có ánh sáng.
  30.  Thân được sức mạnh kiên cố như kim cang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *