3 thoughts on “Bài học Myanmar cho Việt Nam

  1. Loài thú rừng rú TRUNG CỘNG là hiểm họa của nhân loại nơi nào có mặt loài thú rừng rú TRUNG CỘNG là nơi đó có chiến tranh nơi đó có khủng bố và nơi đó có nổi loạn đất nước đó bị lũng đoạn bị tàn phá và bị thôn tính (bị dụ dỗ làm tay say)

  2. Bài học cho VN là hãy đứng lên đi hai chân như con người và tranh đấu cho quyền làm người..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *