Các hàm thống kê trong excel | Bai 6Hướng dẫn sử dụng các hàm thống kê trong excel
———————
– average(number1; number2) Tính trung bình cộng các tham số
– count(value1; value2) đếm các giá trị số
– counta(value1; value2) đếm các ô có dữ liệu
– countblank(range) đếm các ô rỗng
– countif(range; criteria) đếm các ô thỏa mãn điều kiện
– max(number1; number2) trả về giá trị lớn nhất
– min(number1; number2) trả về giá trị nhỏ nhất
– rank(number; ref [,order]) trả về thứ hạng của number trong ref, với order là cách xếp hạng, nếu order = 0 hoặc được bỏ qua thì ref được hiểu là giảm dần ngược lại là tăng dần

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *