10 thoughts on “Cách chữa thối phi điệp. Sơn cầm

  1. Thuốc này do hãng nào sản xuất ra vậy. Thuốc có độc hại cho người và môi trường không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *