1 thought on “Cách protect cell – bảo vệ vùng nội dung không cho phép chỉnh sửa Excel 2010

  1. cho mình hỏi, mình chọn bảo vệ theo vùng nhưng sao nó hiểu bảo vệ tất cả các ô luôn (cả sheet), chỉ giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *