1 thought on “Cách tạo wordart tròn trong word 2013

  1. Cái khúc cuối video bạn chọn chữ hình tròn có 1 đường ở giữa sao bạn kéo mãi nó chỉ là 1/2 hình tròn và 1 đường ở giữa 🙂 ":)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *