CẬP NHẬT 23.08 || TIỂU BANG NÀO CHƯA, ĐÃ , SẼ NHẬN $300 TỪ FEMA, THỐNG KÊ, VIETUS1040CẬP NHẬT 23.08 || TIỂU BANG NÀO CHƯA, ĐÃ , SẼ NHẬN $300 TỪ FEMA, THỐNG KÊ, VIETUS1040
Cập nhật nhanh thông tin mới nhất tính đến ngày 23 tháng 08 năm 2020:
Đăng ký kênh miễn phí tại:
……………………………………..
THỐNG KÊ MỚI:
Link tham khảo thêm:
……………………………………………
NOTE: 1. PRE-APPLICATION: The state officially announced its intent and/or is in process of applying for the grant.
Tiểu bang đã chính thức công bố ý định của mình và / hoặc đang trong quá trình nộp đơn xin trợ cấp.
Gồm những tiểu bang như … ( Xin xem trên video)

2. PAID: State has completed implementation of the LWA and the money is being paid effective the latest certification.
Tiểu bang đã hoàn thành việc thực hiện LWA và số tiền đang được thanh toán có hiệu lực khi chứng nhận mới nhất. (Paid: TB đã nhận $300 từ Fema và đã thanh toán cho người thất nghiệp)
Gồm những tiểu bang như … ( Xin xem trên video)

3. PAYMENT PENDING: FEMA has approved the state for the grant, but money has not been paid yet to the unemployment claimants.
FEMA đã chấp thuận cho tiểu bang nhận trợ cấp $300, nhưng tiền vẫn chưa được trả cho những người xin thất nghiệp
Gồm những tiểu bang như … ( Xin xem trên video)

4. APPLIED: The state has submitted its LWA application to FEMA.
Tiểu bang đã nộp đơn đăng ký LWA của mình cho FEMA.
Gồm những tiểu bang như …

5. NOT PAID: The state has not yet applied, and/or FEMA has not yet approved the state for the grant.
Tiểu bang vẫn chưa nộp đơn, và / hoặc FEMA chưa chấp thuận cho tiểu bang trợ cấp.
Gồm những tiểu bang như … ( Xin xem trên video)

6.DECLINED: State has chosen not to implement the LWA
ĐÃ TỪ CHỐI: Tiểu bang đã chọn không thực hiện LWA
Gồm những tiểu bang như … ( Xin xem trên video)

7. DENIED: FEMA has denied the state’s request for LWA funds.
BỊ TỪ CHỐI: FEMA đã từ chối yêu cầu của tiểu bang về quỹ LWA.
( NO)
……………
Note: 3 Tiểu bang đồng ý thanh toán trợ cấp thất nghiệp mở rộng ‎ ‎$400/ tuần cho người nhận trợ cấp thất nghiệp là : KENTUCKY, MONTANA, WEST VIRGINIA
Hiện còn khoảng 14 TB chưa nộp đơn.
……………
Thông tin chia sẻ khác:
a. Về gói nhỏ Skinny Bill.
b. Check $1200 lần 2.
c. Vote USPS.
…………….
Các nội dung liên quan, chi tiết cụ thể xin các bạn và quý vị theo giới trên video này.
Thanks
Mục: TAX VÀ TRỢ CẤP MỸ
VIETUS1040

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

1 thought on “CẬP NHẬT 23.08 || TIỂU BANG NÀO CHƯA, ĐÃ , SẼ NHẬN $300 TỪ FEMA, THỐNG KÊ, VIETUS1040

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *