10 thoughts on “CASIO mũ loga bằng lượng giác p2 — hieu vx

  1. Anh Hiểu ơi em có đứa bạn, nó bảo mấy bài 9+ bấm casio 3s. Anh cho nó lời khuyên với ạ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *