15 thoughts on “Chứng khoán: CÁ MẬP PHẢI RA TAY ĐỂ ỔN ĐỊNH TIẾP

  1. Trước hết cảm ơn Mentor đã dày công tạo Slides mà mình vẫn theo dõi thường xuyên. Nhưng HPG là 1 cổ phiếu lớn và là cổ phiếu đầu ngành nhưng không thấy Mentor nhận định. Rất cảm cơn bạn nếu có thêm 1 slide HPG trong Slides của Bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *