7 thoughts on “Chuyện Cổ Phật Giáo liên quan Sấm Giảng của Đức Thầy PGHH – Tập 2

  1. Nam mô a di đà phật đệ xin chúc huynh thiện nghĩa và tỷ chúc sen thân tâm thường an lạc phước trí trang nghiêm thiện căn tăng trưởng Nam mô a di đà phật

  2. Cảm ơn Cô chú mới vừa nhận dược bài đọc mới của Cô chú xin cảm ơn nhiều Cô lơn tuổi rồi mà chất giọng nhẹ nhàng rất dễ thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *