CHUYÊN ĐỀ 7: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT( BUỔI 1)#kimloaitacdungvoiaxit
-Cho một lượng Na dư vào 100 gam dung dịch HCl 14,6%, sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm bao nhiêu gam
-Ví dụ 4: Cho một lượng Na dư vào a gam dung dịch HCl C %, sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm 5,14a/100 gam. Tính C%
-ví dụ: Cho 4,8 gam kim loại M ( chưa rõ hóa trị) vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được muối của kim loại M và 4,48 lít khí H2 thoát ra (đktc). Xác định kim loại M
-Ví dụ: Hòa tan 4 gam hổn hợp gồm Fe và kim loại M( hóa trị II) vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2(đktc). Xác định M, biết rằng nếu hòa tan 2,4 gam M vào 500ml dung dịch HCl 1M, thì HCl còn dư
-Ví dụ: Hòa tan 7,5 gam hổn hợp 2 kim loại Al, Fe vào 235 gam dung dịch HCl 14,6 % thu được dung dịch X và có khí H2 thoát ra. Chứng minh hổn hợp X còn dư axit
-Ví dụ 2: Cho 22 gam hổn hơp X gồm Al, Fe vào 2 lít dung dịch HCl 0,3M. Chứng tỏ rằng sau phản ứng hổn hợp X không tan hết
Bài 1: Hòa tan a gam một kim loại M vừa đủ trong 200 gam dung dịc HCl 7,3% thu được dung dịch X. Trong đó nồng độ C% của muối trong X là 11,96%. Xác định gia trị a và M
Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam kim loại X, cần dùng V(ml) dung dịch HCl và có 13,44 lít khí thoát ra ( đktc). Mặt khác để hòa tan hết 3,2 gam oxit của kim loại Y cần dùng hết V(ml) dung dịch axit trên. Xác định kim loại X,Y
Bài 3: Cho 46,1 gam hổn hợp 3 kim loại A,B,C có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:4:8, tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7,8:8:4,6. Nếu lấy kim loại B đúng bằng kim loại B trong hổn hợp trên hòa tan vào nước dư thu được 8,96 lít khí H2(đktc). Tìm tên kim loại A,B,C
Bài 4: Cho 3 gam hổn hợp 2 kim loại Na, A( kim loại kiềm) tác dụng với H2O dư. Đê trung hòa dung dịch kiềm thu được cần dùng 100mol dung dịch HCl 2M
a) Xác định A b) Tính % khối lượng hổn hợp 2 kim loại
Bài 5: Cho hổn hợp X gồm hai kim loại Ba và M( kim loại kiềm) tác dụng với H2O dư thu được 8,96 lít khí H2(đktc) và một dung dịch A. Nếu trung hòa dung dịch A bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl, sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 71,4 gam muối khan. Biết số mol M gấp đôi số mol của Ba. Tìm M
Bài 6: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hổn hợp gồm Fe và kim loại M( hóa trị II) bằng 200ml dung dịch HCl 3,5M thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch B. Mặt khác nếu cho 3,6 gam M tan vào 400ml dung dịch H2SO4 1M thì sau phản ứng axit còn dư
Xác định M và % khối lượng hổn hợp
Cho toàn bộ dung dịch B ở trên tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 4M thu được kết tủa C và dung dịch D. Nung C ngoài không khí đến khối lư

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

2 thoughts on “CHUYÊN ĐỀ 7: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT( BUỔI 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *