7 thoughts on “Còn Sự Khốn Nạn Nào Bằng- Đỗ Ngà

  1. "90 triệu dân bất mãn CS và yêu mến VNC0" như thế này..Nguồn:Một Vòng Trái Đất TV…Hot..Hot..vào xem…ngay…

  2. Những nơi chứa chấp bọn đá cá lăn dưa,lưu manh trộm cắp,hút xương máu dân,thì những kẻ chứa chấp đó cũng là kẻ bất lương,bất chấp thủ đoạn hay việc gì, miễn là chúng có tiền.Không còn sự khốn nạn nào bằng ? Chính xác 👍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *