12 thoughts on “Đi săn hàng bãi hàng hiếm tại long khánh có ghi số điện thoại dưới phần mô tả.

  1. Chú soái ka ơi chú có thấy ở long khánh có chỗ nào bán bơm tưới hàng bãi Nhật loại ba pha bơm khô to chå bá không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *