39 thoughts on “DIY! Useful Diy Ideas – Making Eiffel Tower with bamboo toothpick (Method 2) | T-IDEAS

  1. Coi đi coi lại vẫn nó rất công phu,, cần có một bàn tay khéo léo cộng vs sáng tạo mới dc môt tác phẩm như v,👍🌻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *