Dự Án QI ISLAND Ngô Chí Quốc Bình Dương – Hotline: 0933 48 333Đất nền dự án Qi island mặt tiền Ngô Chí Quốc Thủ Đức
PKD: 0933 48 3333

[MỞ BÁN 200 LÔ MẶT TIỀN NGÔ CHÍ QUỐC THỦ ĐỨC]
🔹𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑎́𝑛 25% 𝐶ℎ𝑖̉ 𝟴𝟱𝟬𝑇𝑟/𝑁𝑒̂̀𝑛 Đ𝑂̛̣𝑇 𝟭 Việt 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝐻𝑜̂̃ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝟳𝟱% 𝐿𝑆 𝟵%

🔹Đ𝑎 𝐷𝑎̣𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ: 𝟱𝑥𝟭𝟳 – 𝟱𝑥𝟮𝟬 – 𝟲𝑥𝟮𝟬 – 𝟴𝑥𝟮𝟬 – 𝟭𝟮𝑥𝟮𝟬
🔹𝑋𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔: 𝟭 𝑇𝑟𝑒̣̂𝑡 𝟮 𝑙𝑎̂̀𝑢
🔹𝑄𝑢𝑖 𝑀𝑜̂ 𝐷𝑢̛̣ 𝐴́𝑛 𝑄𝐼 𝐼𝑆𝐿𝐴𝑁𝐷:
🔹𝟭𝟮𝟱𝟬 Đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑝ℎ𝑜̂́: 𝟱𝑥𝟭𝟳 – 𝟱𝑥𝟮𝟬 – 𝟲𝑥𝟮𝟬 – 𝟴𝑥𝟮𝟬 – 𝟭𝟮𝑥𝟮𝟬
🔹𝟲𝟬 𝐵𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑇ℎ𝑢̛̣ 𝐶𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝: 𝟭𝟮𝑥𝟮𝟬
🔹𝟱𝟬𝟬𝟬 𝐶𝑎̆𝑛 𝐻𝑜̣̂ 𝐶ℎ𝑢𝑛𝑔 𝐶𝑢̛ 𝐶𝑎𝑜 𝐶𝑎̂́𝑝
🔹𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑇𝑖́𝑐ℎ: 𝟯𝟮ℎ𝑎
====================
𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡 #𝑄𝐼_𝐼𝑆𝐿𝐴𝑁𝐷
👉 𝐷𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑘ℎ𝑢 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑈𝑁𝐷 𝐾ℎ𝑒́𝑝 𝐾𝑖́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑛ℎ 24/24
Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑘ℎ𝑢 12𝑚-17𝑚2, 𝑡𝑟𝑢̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑜̣̂ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 22𝑚-24𝑚2, 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑘𝑒̂̀ 𝑥𝑎 𝑙𝑜̣̂ ℎ𝑎̀ 𝑛𝑜̣̂𝑖, 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑙𝑜̣̂ 13, 𝑣𝑎̀ 𝑃ℎ𝑎̣𝑚 𝑉𝑎̆𝑛 Đ𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑇𝑖̉𝑛ℎ 𝑙𝑜̣̂ 43, 𝑞𝑢𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢 đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ.
👉𝐶𝐻𝑂̛̣ 𝑇𝐻𝑈̉ Đ𝑈̛́𝐶
👉𝑉𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀 𝑇𝐻𝑈̉ Đ𝑈̛́𝐶
👉𝑆𝐼𝐸̂𝑈 𝑇𝐻𝐼̣ 𝑀𝐸𝐺𝐴 𝑀𝐴𝑅𝐾𝐸𝑇
👉 𝐶𝐻𝑂̛̣ 𝑁𝑂̂𝑁𝐺 𝑆𝐴̉𝑁 𝑇𝐻𝑈̉ Đ𝑈̛́𝐶
====================
🌇 𝐏𝐇𝐀́𝐏 𝐋𝐘́ 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 #𝑄𝐼_𝐼𝑆𝐿𝐴𝑁𝐷
𝐻𝑎̣ 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑎̀𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛
𝑆𝑜̂̉ 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑅𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑇𝑢̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑜̂
𝑆𝑜̛̉ 𝐻𝑢̛̃𝑢 𝐿𝑎̂𝑢 𝐷𝑎̀𝑖
𝟏/𝟓𝟎𝟎 𝐻𝑜𝑎̀𝑛 𝐶ℎ𝑖̉𝑛ℎ
𝐵𝐴𝑁𝐾 #𝑉𝐼𝐸𝑇𝐵𝐴𝑁𝐾 𝐵𝑎̉𝑜 𝐿𝑎̃𝑛ℎ 𝑉𝑎̀ 𝐶ℎ𝑜 𝑉𝑎𝑦 𝟕𝟓%
=====================
🏵️🌺𝐕𝐈̀ 𝐒𝐀𝐎 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 Đ𝐀̃ 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 🏵️🌺 #𝑄𝐼_𝐼𝑆𝐿𝐴𝑁𝐷
🔸𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑦́ 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑎̀ đ𝑢̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑜̛̉ 𝑏𝑎́𝑛
🔸𝑄𝑢𝑦̃ đ𝑎̂́𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑞𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̉ đ𝑢̛́𝑐 – 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑥𝑎̃ 𝑇ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝐴𝑛 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
🔸𝑀𝑜̛̉ 𝐵𝑎́𝑛 đ𝑜̛̣𝑡 1 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂́𝑢 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑖̉ 200 𝑁𝑒̂̀𝑛
🔸𝐺𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 2 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒̣ 5-15%
🔸𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 75𝑚2-160𝑚2
🔸𝐺𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚
🔸𝑄𝑢𝑦 𝑚𝑜̂ 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 32ℎ𝑎 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢 đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ
🔸𝑆𝑜̂̉ ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̂ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑙𝑎̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑖
🔸𝐾𝑦́ 𝐻Đ 𝐶ℎ𝑖̉ 25% 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝐻𝑜̂̃ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 75% 𝐿𝑆 9%/𝑛𝑎̆𝑚
===========================
☎️ 0933 48 3333

© Bản quyền thuộc về Camera BDS 4K
© Copyright by Camera BDS 4K
☞ Please do not Reup
☞ Thanks For Watch

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *