8 thoughts on “Duy Nguyễn Phản biện Dame nhanh bao hài vui vẻ văn minh

  1. Từ cái lúc chú Chí Tài thì biết đến anh Duy. K đồng tình cái chuyện đó mà Fan Duy vì.. cà khịa phản động :vv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *