20 thoughts on “Giao lưu phôi mai rừng(đã bán)

  1. Từ nào tới giờ thấy người ta đo mai bằng thước dây, lần đầu tiên mới thấy đo bằng thước kéo, kakaka, phôi mai rừng có khác. 😂😂😂😂. Cái phôi mai này chỉ có anh Văn Trường trồng thì nó mới có cơ hội hít thở không khí, đưa cho người khác chắc ship lại sớm cho a Trường đốt than. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *