Hiển thị QRcode trong Excel với hàm BS_PIC của Add-in A-ToolsHiển thị QRcode trong Excel rất đơn giản với công thức có hàm BS_PIC của Add-in A-Tools. Phương pháp này tham số đưa vào là URL từ GoogleAPIs.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *