7 thoughts on “Hồi Hướng Phước Thí – TT Thích Trí Siêu

  1. Cam on Hoa Phi. Con will do as instructed to cung duong Thay. Nam mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat. Dear Hoa Phi, con hoc Phat da 10 nam. Thay is one of my favorite.

  2. Con xin được cảm ơn Thầy, cảm ơn bác Hoa Phi đã chia sẽ cho con và tất cả mọi người được nghe pháp .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *