Khai Thác Hạnh Phúc Từ Nơi Sáu Căn Của Con Người. Giảng Sư: Thích Minh Duy.Sáu căn là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mọi lúc luôn tiếp với sáu trần là: Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sẽ sanh ra sáu thức là: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức.
Nếu như chúng ta không phòng hộ, thì sáu thức sẽ đắm nhiễm trong cá Pháp. còn nếu chúng ta biết phòng hộ, đưa sáu căn về các Pháp lành, thì sẽ đữa sáu căn sanh ra sáu Thức Thanh tịnh. Con đường Đạo quả sẽ ở ngay trước mắt chúng ta..

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

1 thought on “Khai Thác Hạnh Phúc Từ Nơi Sáu Căn Của Con Người. Giảng Sư: Thích Minh Duy.

  1. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-gá-va (Bhagavā) đó, Ngài là bậc Á-rá-hăng (Arahaṃ) cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *