6 thoughts on “Khẩu Nghiệp – TT Thích Trí Siêu -1/8/2020

  1. Nếu muốn gửi tịnh tài để cung kính lòng thành tâm với thầy bằng cách nào xin hoa phi cho biết cám ơn Hoa phi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *