KHÓ KHĂN TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO – Mục sư Dương Quang Thoại – Mác 6:1-11KHÓ KHĂN TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO
Mác 6:1-6 Đức Chúa Jêsus tại Na-xa-rét
1 Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. 2 Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? 3 Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. 4 Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi. 5 Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; 6 và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy.

– Khó khăn khi quyết định trở về quê hương. Những người đã biết Chúa từ khi Ngài còn nhỏ, là những người chỉ trích Ngài nhiều nhất!
– Họ không nghe Ngài vì: “Ngài là con trai người thợ mộc!”
– Ngài là một người tầm thường! Đối với chúng ta, việc Ngài là một người tầm thường có ý nghĩa gì?
– “Ngài là con trai Ma-ri, Ngài có anh em!”
– Cho thấy Giô-sép đã chết.
– Ngài phụng dưỡng mẹ cho đến khi các em trưởng thành, rồi mới bắt đầu chức vụ.
– Họ biết rõ gia đình Ngài, họ xem thường Ngài!
– “Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài.”
– Môi trường không thuận lợi, Chúa không thể làm phép lạ được!
– Phép lạ chỉ được thực hiện bởi lòng tin !
– Không khí không thuận lợi, không thể giảng được.
– Không khí không thuận lợi, không hòa giải được.
– Hãy góp phần cho môi trường thuận lợi để điều tốt phát triển.

Mác 6:7-11 Mười hai sứ đồ được sai đi
7 Ngài bèn kêu mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. 8 Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi; 9 chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. 10 Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó, cho đến khi đi. 11 Nếu có chỗ nào, người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chân mình, để làm chứng cho họ.
– Hai người tốt hơn một! Cộng tác, hỗ trợ.
– Tránh chuyên quyền, độc đoán, tự quyết.
– Vì sao đừng đem theo gì hết? Và họ có thiếu không?
– Đơn giản – giao phó! Đức tin vào sự sắm sẵn của Chúa và sự tiếp đãi của anh em.
– “Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó, cho đến khi đi.” Là ý gì? Có thể áp dụng ngày nay theo nghĩa đen không?
– Nếu họ không nghe, đừng phí công. Ma-thi-ơ 7:6. Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi.
– Những sự chống đối hoặc phỉ báng Đạo Chúa trên mạng.
– Hành động phủi bụi: xem như không còn mối liên hệ gì nữa.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

8 thoughts on “KHÓ KHĂN TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO – Mục sư Dương Quang Thoại – Mác 6:1-11

  1. Gio Sep va Ma Ri la nguoi đa đc Bo Me hai ben gd hua hon ga cho tu truoc len Gio Sep so voi Ma Ri khong the noi la ong qua nhieu tuon so voi Ma Ri ! Amen

  2. Amen tạ ơn Chúa cầu xin Chúa ban đầy ơn của Ngài trên ms giảng lời Chúa cho dân sự Ngài

  3. Amen …Cam Ta on Chua
    Loi cua Ngai Rat Bo Ich Cho Chung Con…De To Long Biet Ngai Da Cho Chung Con …Con Thuc Day ,Song ,De Nghe Loi Cua Ngai Qua Moi Mieng Cua MS….Xin Ngai Tiep Tuc Su Dung Doi Song Cua Con De Lam Cong Cu Cua Rieng Ngai …De Mang Vinh Ve Cho Ngai ….Moi Vinh Hien Thuoc ve Ngai…Amen …Cam Ta Chua..Nguyen Xin Chua O Cung MS Va HT…Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *