Kinh Niệm Phật Ba La Mật – TT Thích Trí SiêuHồi hướng Cực Lạc.

Con xin hồi hướng
Công đức tu hành
Về khắp tất cả
Con và chúng sinh
Nghiệp chướng tiêu trừ
Căn lành tăng trưởng
Khi mạng gần chung
Biết trước giờ chết
Thân không bệnh khổ
Tâm không sợ hãi
Phật và thánh chúng
Cùng đến tiếp dẫn
Con về Cực Lạc
Sen nở thấy Phật
Được nghe thuyết pháp
Sớm mau giác ngộ
Cứu độ chúng sinh

Thích Trí Siêu

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

2 thoughts on “Kinh Niệm Phật Ba La Mật – TT Thích Trí Siêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *