7 thoughts on “KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI – TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ – Hộ Trì – Nhàm Chán – Đoạn Tận – Từ Bỏ

 1. Giáo Thành qua lại lộn bờ.
  Ngày xưa rao bắc , bây giờ giảng nam.
  Lành thay…Lành thay
  Áo nâu rồi lại áo vàng
  Trở về nguồn cội thẳng đàng mà đi
  Lành thay…Lành thay…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *