1 thought on “KINH TRUNG BỘ TOÁT YẾU 8- 8 -2020 TVPS B2

 1. Bài 2. Tất cả lậu hoặc/ Sabbāsava Sutta/ All the taints

  Muốn tận trừ nhiễm ô

  Phải biết rõ thấy rõ:

  Biết tác ý như lý

  Thấy gì "không như lý ".

  "Như lý " là cách nghĩ

  Khiến ô nhiễm không sinh

  Lại có thể diệt trừ

  Nhiễm ô đã sinh khởi.

  Có bảy cách trừ mê:

  Tri kiến và phòng hộ

  Thọ dụng và kham nhẫn

  Tránh né và trừ diệt

  Giác chi là thứ bảy.

  Ðoạn trừ bằng tri kiến

  Là bỏ mọi tư duy

  Liên hệ đến bản ngã

  Và như lý tác ý

  Về Khổ, Tập, Diệt, Đạo

  Diệt trừ ba kiết sử

  Giới, thủ, thân, kiến, nghi

  Đoạn trừ nhờ phòng hộ

  Là gìn giữ sáu căn

  Tức giữ gìn cửa "ý "

  Khi tiếp xúc sáu trần.

  Ðoạn trừ bằng thọ dụng

  Là biết đủ không tham

  Bốn vật dụng cần dùng

  Cốt vượt qua biển khổ.

  Ðoạn trừ bằng kham nhẫn:

  Những thống khổ khốc liệt

  Do người, vật gây nên

  Vui nhận không than oán.

  Ðoạn trừ nhờ tránh né

  Tránh mạo hiểm du hành

  Tránh giao du bất đáng

  Thì phiền não không sinh.

  Ðoạn trừ bằng trừ diệt

  Những ý xấu khởi lên

  Liên hệ dục, sân, hại

  Tỳ kheo phải dứt liền.

  Tu tập bảy giác chi

  Hướng ly tham, từ bỏ

  Ðoạn trừ các ô nhiễm

  Là diệt tận khổ đau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *