5 thoughts on “KỸ THUẬT NUÔI ONG

  1. Chuẩn! Không phải mùa khai thác mật và nhân đàn thì để nhiều cầu làm gì? Tốn chi phí cho ăn ngoài ra còn sâu bệnh nữa…

  2. Ong thợ: Ngày thứ 21 là nhộng cắn nắp nở ra ong, cụ thể: (3 ngày trứng + 6 ngày ấu trùng + 11 ngày nhộng = 20 ngày, sang ngày thứ 21 là nở)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *