3 thoughts on “Livestream tư vấn cổ phiếu & phái sinh 13.01.2021

  1. Nội dung chia sẻ nhắn định phân tích giữa TTCS và Phái sinh cập nhật của ad Vỉ hữu ích thiết thực cho nđt, cám ơn bác.
    C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *