6 thoughts on “NGỮ PHÁP TỔNG HỢP(Câu 731-761)

  1. tớ nghĩ là cô phần trước đang chữa phần to V Ving nên cô chữa luôn đến câu 7xx này để liền kiến thức luôn á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *