4 thoughts on “Những Vấn Đề Quanh Ta Ngày 22-06-2020

  1. Bởi vậy mới có chuyện HCM và đồng bọn tay sai GIẢI PHÓNG miền Nam để giao CẢ NƯỚC CHO TẦU là vậy !!

    "Miền Nam ĐÁNH TẦU,miền Bắc MỜI TẦU ".

  2. con này là phát thanh biên tviên gì cả đời nói theo đường lối xuyên tạc chông phá đất nước đung là kênh xuyên tạc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *