2 thoughts on “ỐC BƯƠU NƯỚNG giòn dai khó phai

  1. Má… Quá đáng thiệt.. Đã thèm chén múi chanh mà còn quay tận mỏ ăn. Chấm ăn chấm ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *