28 thoughts on “ÔN TẬP NGỮ VĂN 9 (ÔN TẬP VĂN BẢN: TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ)

  1. Văn nghệ có vai trò to lớn trong việc nuôi dưỡng tâm hồn
    Cảm ơn Thầy đã giảng dạy những kiến thức bổ ích cho cho các thế hệ học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *