1 thought on “ÔNG HỘI ĐỒNG KHOA mắng thẳng BT Bộ tài chính “Các ông ăn mạt đất Sài Gòn” MXH chia sẻ chóng mặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *