Phẩm Lớn – Sở y xứ #1.p7.c3; phát hình ngày 27-1-2021 – Thiền và Đời Sống:- Tăng Chi Bộ Kinh.Phẩm Lớn – Sở y xứ #1.p7.c3; phát hình ngày 27-1-2021 – Thiền và Đời Sống:- Tăng Chi Bộ Kinh.
Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Ðiều đã được nói đến, chính do duyên nào đã được nói đến? Khi con mắt thấy sắc, tư tưởng hướng về và đến gần sắc, làm y xứ cho hỷ, hướng về và đến gần sắc, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần sắc, làm y xứ cho xả. Khi tai nghe tiếng, tư tưởng hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ cho hỷ, hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ cho xả. Khi mũi ngửi hương … khi lưỡi nếm vị … khi thân cảm xúc … khi ý nhận thức pháp, tư tưởng hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho hỷ, hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho xả.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

5 thoughts on “Phẩm Lớn – Sở y xứ #1.p7.c3; phát hình ngày 27-1-2021 – Thiền và Đời Sống:- Tăng Chi Bộ Kinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *