Phật dạy Sống Ở Đời hãy Biết hài Lòng Với Những Gì Đang Có Đừng Tranh Giành Những Thứ Không Của MìnhPhật dạy Sống Ở Đời hãy Biết hài Lòng Với Những Gì Đang Có Đừng Tranh Giành Những Thứ Không Của Mình #truyenphatgiao #nhanquabaoung …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

2 thoughts on “Phật dạy Sống Ở Đời hãy Biết hài Lòng Với Những Gì Đang Có Đừng Tranh Giành Những Thứ Không Của Mình

 1. 10 công đức niệm Phật.
  Trong kinh nói: “ Người nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau:
  1.- Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
  2.- Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ.
  3.- Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
  4.- Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
  5.- Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
  6.- Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán rằng buộc.
  7.- Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
  8.- Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
  9.- Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.
  10.- Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng!”
  – Đức Phật dạy: “Một tiếng niệm Phật vừa lọt qua tai, vĩnh viễn gieo thành Phật chủng trong tám thức điền. Thời đại chánh pháp giải thoát thành tựu. Thời đại tượng pháp thiền định thành tựu. Thời đại mạt pháp niệm Phật thành tựu”
  ”Tam tạng mười hai bộ kinh gói gọn trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật”.
  KINH ĐẠI BÁT NHÃ
  “Nên xưng như vầy: Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật, nên trong mỗi niệm trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung, thấy kim liên hoa dường như mặt nhật trụ trước người ấy. Như khoảng một niệm, liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới.”
  KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT
  ”Người tu hành chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó gọi là thiền thâm diệu vô thượng. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là thiền, mà thiền này lại là vô cùng sâu xa. Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử”.
  KINH ĐẠI TẬP
  “Nếu có chúng sanh tin tưởng sâu xa kinh này, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh thì đức Phật A Di Đà trong thế giới Cực Lạc kia bèn sai:
  1. Quán Thế Âm Bồ Tát,
  2. Đại Thế Chí Bồ Tát,
  3. Dược Vương Bồ Tát,
  4. Dược Thượng Bồ Tát,
  5. Phổ Hiền Bồ Tát,
  6. Pháp Tự Tại Bồ Tát,
  7. Sư Tử Hống Bồ Tát,
  8. Đà La Ni Bồ Tát,
  9. Hư Không Tạng Bồ Tát,
  10. Đức Tạng Bồ Tát,
  11. Bảo Tạng Bồ Tát,
  12. Kim Tạng Bồ Tát,
  13. Kim Cang Bồ Tát,
  14. Sơn Hải Huệ Bồ Tát,
  15. Quang Minh Vương Bồ Tát,
  16. Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát,
  17. Chúng Bảo Vương Bồ Tát,
  18. Nguyệt Quang Vương Bồ Tát,
  19. Nhật Chiếu Vương Bồ Tát,
  20. Tam Muội Vương Bồ Tát,
  21. Tự Tại Vương Bồ Tát,
  22. Đại Tự Tại Vương Bồ Tát,
  23. Bạch Tượng Vương Bồ Tát,
  24. Đại Oai Đức Vương Bồ Tát,
  25. Vô Biên Thân Bồ Tát,
  Hai mươi lăm Bồ Tát ấy ủng hộ hành giả, dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi, chẳng cho ác quỷ, ác thần được thừa dịp làm hại.”
  KINH PHẬT THUYẾT THẬP VÃNG SANH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC
  – “Nếu kẻ nghiệp chướng nặng,
  Không nhân sanh Tịnh Độ,
  Nương nguyện lực Di-đà,
  Nhất định được vãng sanh.
  Nếu người tạo nhiều tội,
  Đáng lẽ đọa địa ngục,
  Vừa nghe danh Di-đà,
  Lò lửa thành ao sen.
  Nếu niệm A-di-đà,
  Liền tiêu vô lượng tội,
  Hiện đời được an vui,
  Mai sau sanh cõi Tịnh.”.
  KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT VÃNG SANH TỊNH ĐỘ BẢN DUYÊN
  Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ tát: “Nếu có trai lành gái thiện naò, thường hay chăm lòng chuyên cần niệm Phật, hoặc nơi núi rừng, hoặc nơi xóm làng, hoặc ngày đêm, hoặc ngồi nằm, các đức Phật Thế Tôn thường thấy người này như hiện trước mắt.
  KINH NIẾT BÀN
  Đức Phật bảo A Nan và bà Vi Đề Hy: “Các Phật Như Lai lấy pháp giới làm thân, cho nên vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh; vậy nên các ngươi mỗi khi tâm tưởng Phật, tâm nầy tức là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tâm này phải làm Phật vì tâm này là Phật. Các đức Phật là biển chánh biến tri, từ tâm tưởng mà sanh ra.
  Nếu ai biết niệm Phật,thì phải biết người naỳ là hoa sen báu trong loài người, Đức Quan Thế Âm Bồ tát, Đức Đại Thế Chí Bồ tát là bạn thù thắng của người ấy,và thường ở đạo tràng sanh trong nhà các đức Phật.
  KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ.                                  Nếu ai hay chăm lòng niệm Phật luôn,thẳng ngồi chánh định,quán tưởng sắc thân Phật, nên biết người này lòng như lòng Phật cùng Phật không khác.Tuy còn ở trong phiền não mà chẳng bị các điều ác che lấp, sang qua đời sau họ sẽ rưới những trận mưa đại pháp.
  KINH QUÁN PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *